Trung tâm trợ giúp SmartHR
background

Điều chỉnh thuế cuối năm

Chức năng điều chỉnh thuế cuối năm của SmartHR là gì?

Những lưu ý về chức năng điều chỉnh cuối năm của SmartHR

SmartHRで年末調整するための事前準備

①初期設定

②従業員に回答を依頼する

③提出内容を確認する

Xác nhận nội dung đã gửi

差分リストに関するよくある質問

④結果のダウンロードと後処理

CSV凡例

トラブルシューティング

年末調整の準備中によくある質問

年末調整の権限に関するよくある質問

年末調整のマイナンバーに関するよくある質問

年末調整の依頼グループに関するよくある質問

年末調整の依頼に関するよくある質問

年末調整の申告内容チェックに関するよくある質問