Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Điều kiện để là người không thuộc đối tượng tạo tờ khai đăng ký giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Tại phần chức năng điều chỉnh thuế cuối năm của SmartHR sẽ giải thích điều kiện không thuộc đối tượng tạo tờ khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp.

Trên trang này cũng sẽ giới thiệu các ví dụ cụ thể về việc người lao động không thuộc đối tượng tạo tờ khai “trả lời khảo sát như thế nào để trở thành người không thuộc đối tượng”.

[Điều kiện để trở thành người không thuộc đối tượng áp dụng]

Trường hợp bạn tương ứng với bất kỳ điều kiện nào dưới đây, bạn sẽ không thuộc đối tượng tạo tờ khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp.

Người không thể kê khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp trong điều chỉnh thuế cuối năm

 • Người vay mua nhà ở trả góp năm nay (năm 2022) và đã vào ở năm đầu tiên(※)
 • Người không sống trong ngôi nhà đó tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm nay (năm 2022) (không bao gồm tình trạng tạm thời như đang đi công tác xa nhà)
 • Người có tổng thu nhập chịu thuế vượt quá 30.000.000 Yên
 • Người có thu nhập từ tiền lương từ 20.000.000 đến 30.000.000 Yên(※)
 • Người đã đảo nợ và có thời hạn trả nợ dưới 10 năm

※Vì không thuộc đối tượng điều chỉnh thuế cuối năm, nên bạn hãy kê khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp khi tự kê khai thuế.

Người không thể tạo tờ khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp trên SmartHR

 • Người đảo nợ nhiều lần
 • Người có nhiều khoản vay, trong đó có cả những khoản vay liên đới
 • Người đang vay từ 3 tổ chức tài chính trở lên
 • Người có giấy tờ theo mẫu mới và các tỷ lệ ghi trong "tỷ lệ khoản vay liên đới liên quan tới nhà ở (ô 二) “ và “tỷ lệ khoản vay liên đới liên quan tới đất đai (ô ト)” trong giấy chứng nhận giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp khác nhau.
 • Người có giấy tờ theo mẫu cũ, và có đường gạch ngang ở “ô ⑭” trong phần tờ khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp
 • Người được giảm trừ cho cả việc mua nhà và việc cơi nới cả tạo (những người có ngày tháng ở cả ô イ và ô チ)
 • Người có giá trị hiển thị trong mục [số tiền chi phí cho việc cơi nới cải tạo đặc thù, v.v...]
 • Người được ghi có đặc quyền được giảm trừ đặc biệt trong ngày bắt đầu cư trú
 • Người có các hạng mục trong tờ khai khấu trừ khoản vay mua nhà trả góp với số tiền được ghi tách làm 2 dòng, hoặc tờ khai được tách làm 2 tờ
 • Người được hưởng nhiều loại giảm trừ (thuộc trường hợp đặc biệt)

3 trường hợp sẽ không thuộc đối tượng tạo tờ khai tùy theo nội dung câu trả lời khảo sát

Dựa trên các câu trả lời khảo sát của điều chỉnh thuế cuối năm, hệ thống xác định có thuộc đối tượng tạo tờ khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp hay không.

Trường hợp có người lao động “có khoản vay mua nhà trả góp nhưng không tạo được tờ khai”, xin vui lòng kiểm tra lịch sử câu trả lời khảo sát cho ba câu hỏi sau.

Vui lòng tham khảo trang trợ giúp dưới đây để biết cách kiểm tra lịch sử trả lời khảo sát của người lao động.

1. Trả lời [Không] cho câu hỏi xác nhận có kê khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp trong điều chỉnh thuế cuối năm hay không

Trường hợp chọn [Không]thì sẽ được xác định không thuộc đối tượng tạo tờ khai.

画像を表示する

2. Trả lời là “Không thuộc đối tượng tạo tờ khai” cho câu hỏi xác nhận có thuộc đối tượng tạo tờ khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp trên SmartHR hay không

Trường hợp chọn “Không thuộc đối tượng tạo tờ khai”thì sẽ được xác định không thuộc đối tượng tạo tờ khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp.

画像を表示する

3. Trả lời là [Tiếp theo] cho câu hỏi xác nhận có ngày tháng ở cả ô イ và ô チ không.

Trường hợp chọn [Tiếp theo]thì sẽ được đánh giá không thuộc đối tượng tạo tờ khai.

画像を表示する