Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Điều kiện để thuộc Đối tượng không phải tạo tờ khai giảm trừ khoản vay bất động sản

Đối tượng độc giả:
Cho ban quản lý
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

Trang này sẽ giải thích điều kiện để không thuộc đối tượng tạo tờ khai giảm trừ khoản vay bất động sản (住宅ローン控除申告書) trong mục điều chỉnh thuế cuối năm của SmartHR .

Trên trang này cũng sẽ giới thiệu các ví dụ cụ thể về việc người lao động không thuộc đối tượng tạo tờ khai “trả lời khảo sát như thế nào để trở thành người không thuộc đối tượng”.

Mục lục

Đối tượng không phải tạo tờ khai giảm trừ vay bất động sản

Nếu thỏa một trong các điều kiện dưới đây, bạn sẽ không cần tạo tờ khai giảm trừ khoản vay bất động sản.

Người không thể kê khai giảm trừ khoản vay bất động sản trong điều chỉnh thuế cuối năm

 • Người vay bất động sản năm nay (năm 2023) và đang vào ở năm đầu tiên (※)
 • Những người đã hết thời hạn giảm trừ tiền vay bất động sản
 • Người không sống trong ngôi nhà đó tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm nay (năm 2023) (không bao gồm tình trạng tạm thời như đang đi công tác xa nhà)
 • Người bắt đầu cư trú từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở về trước và có tổng thu nhập chịu thuế vượt quá 30.000.000 Yên
 • Người bắt đầu cư trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở về sau và có tổng thu nhập chịu thuế vượt quá 20.000.000 Yên
 • Người thuộc diện mua lại ngoại lệ (特例特別特例取得) đặc biệt và có tổng thu nhập chịu thuế vượt quá 10.000.000 Yên
 • Người có phân loại giảm trừ tương ứng với “Nhà ở dùng để cứ trú đặc biệt (特例居住用家屋)” hoặc “Nhà ở được chứng nhận đặc biệt (特例認定住宅等)”, và tổng thu nhập chịu thuế vượt quá 10.000.000 Yên.
 • Người đã đảo nợ và có thời hạn trả nợ dưới 10 năm

※Vì không thuộc đối tượng điều chỉnh thuế cuối năm, nên bạn hãy kê khai giảm trừ khoản vay bất động sản khi tự kê khai thuế (確定申告).

Người không thể tạo tờ khai giảm trừ khoản vay bất động sản trên SmartHR

 • Người đảo nợ nhiều lần
 • Người có nhiều khoản vay, trong đó có cả những khoản vay liên đới
 • Người đang vay từ 3 tổ chức tài chính trở lên
 • Người có giấy tờ theo mẫu mới và có tỷ lệ ghi trong phần "tỷ lệ khoản vay liên đới liên quan tới nhà ở (ô 二)” và “tỷ lệ khoản vay liên đới liên quan tới đất đai (ô ト)” trong giấy chứng nhận giảm trừ khoản vay bất động sản là khác nhau. (※1)
 • Người có giấy tờ theo mẫu cũ, và có đường gạch bỏ ở “ô ⑭” trong tờ khai giảm trừ khoản vay bất động sản (※2)
 • Người được giảm trừ cho cả việc mua nhà và việc cơi nới cả tạo (người có ngày tháng ghi ở cả ô イ và ô チ) (※3)
 • Người có điền nội dung trong mục [Số tiền chi phí cho việc cơi nới cải tạo đặc thù, v.v. (特定増改築等の費用の額)] (※4)
 • Người có các mục trong tờ khai giảm trừ khoản vay bất động sản với số tiền được ghi tách làm 2 dòng, hoặc tờ khai được tách làm 2 tờ (※5)
 • Người được hưởng nhiều loại giảm trừ (thuộc trường hợp đặc biệt) (※6)
 • Người có nội dung dưới đây được ghi ở bên cạnh phía bên phải của “Hạng mục chứng nhận (証明事項)” của Giấy chứng nhận giảm trừ đặc biệt cho khoản vay mua nhà ở, v.v. (※7)
  • Người cư trú/Dùng cho cho nhà ở dùng để cư trú đặc biệt - 居住者・特例居住用家屋用
  • Người cư trú / Dùng cho nhà ở được chứng nhận(nhà ở được chứng nhận đặc biệt) - 居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用
  • Người cư trú/Dùng cho thu nhận lại do động đất (nhà ở dùng để cư trú đặc biệt) - 居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用

※1 Người có giấy tờ theo mẫu mới và có tỷ lệ ghi trong phần "tỷ lệ khoản vay liên đới liên quan tới nhà ở (ô 二)” và “tỷ lệ khoản vay liên đới liên quan tới đất đai (ô ト)” trong giấy chứng nhận giảm trừ khoản vay bất động sản là khác nhau.

Người có tỷ lệ trong phần khung đỏ khác nhau thì không thể tạo tờ khai.

画像を表示する

※2 Người có giấy tờ theo mẫu cũ, và có đường gạch bỏ ở “ô ⑭” trong tờ khai giảm trừ khoản vay bất động sản

Người có dấu gạch bỏ trong phần khung màu đỏ thì không thể tạo tờ khai.

画像を表示する

※3 Người được giảm trừ cho cả việc mua nhà và việc cơi nới cả tạo (những người có ngày tháng ở cả ô イ và ô チ)

Người có ngày in trong phần khung màu đỏ thì không thể tạo tờ khai.

Mẫu từ sau 2020Mẫu trước 2020
画像を表示する画像を表示する

※4 Người có điền nội dung trong mục [Số tiền chi phí cho việc cơi nới cải tạo đặc thù, v.v. (特定増改築等の費用の額)]

Người có giá trị in trong phần khung màu đỏ thì không thể tạo tờ khai.

Mẫu từ sau 2020Mẫu trước 2020
画像を表示する画像を表示する

※5 Người có các mục trong tờ khai giảm trừ khoản vay bất động sản với số tiền được ghi tách làm 2 dòng, hoặc tờ khai được tách làm 2 tờ

Người có số tiền trong phần khung đỏ được ghi tách làm 2 dòng, hoặc tờ khai được tách làm 2 tờ thì không thể tạo tờ khai.

画像を表示する

※6 Người được hưởng nhiều loại giảm trừ (thuộc trường hợp đặc biệt)

Tham khảo chi tiết về trường hợp đặc biệt được áp dụng nhiều loại hình giảm trừ tại Ⅰ‐3 Trường hợp đặc biệt được giảm trừ đặc biệt cho khoản vay bất động sản, v.v. | Tổng cục thuế quốc gia.

※7. Người có nội dung “nhà ở dùng để cư trú đặc biệt” “nhà ở được chứng nhận đặc biệt, v.v.” được ghi ở bên cạnh phía bên phải của “Hạng mục chứng nhận” của Giấy chứng nhận giảm trừ đặc biệt cho khoản vay mua nhà ở, v.v.

Người được ghi nội dung dưới đây trong phần khung màu đỏ thì không thể tạo tờ khai.

 • Người cư trú/Dùng cho cho nhà ở dùng để cư trú đặc biệt - 居住者・特例居住用家屋用
 • Người cư trú / Dùng cho nhà ở được chứng nhận(nhà ở được chứng nhận đặc biệt) - 居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用
 • Người cư trú/Dùng cho thu nhận lại do động đất (nhà ở dùng để cư trú đặc biệt) - 居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用
画像を表示する

3 trường hợp sẽ không thuộc đối tượng phải tạo tờ khai

Dựa trên các câu trả lời khảo sát của điều chỉnh thuế cuối năm, hệ thống xác định xem bạn có thuộc đối tượng tạo tờ khai giảm trừ khoản vay bất động sản hay không. Trường hợp “có khoản vay bất động sản nhưng không được tạo tờ khai đăng ký”, hãy kiểm tra lại lịch sử câu trả lời cho 3 câu hỏi sau. Nếu bạn thỏa 1 trong bất kỳ nội dùng nào thì hệ thống sẽ xếp bạn vào nhóm đối tượng không cần phải tạo tờ khai.

 • Câu hỏi 200: Câu hỏi xác nhận giảm trừ tiền vay bất động sản “Bạn có kê khai giảm trừ vay bất động sản khi điều chỉnh thuế cuối năm không?” - Trả lời [Không]
 • Câu hỏi 201: Trả lời[Không thuộc đối tượng] cho câu hỏi "Xác nhận liệu bạn có thể tạo tờ khai giảm trừ cho khoản vay bất động sản bằng SmartHR hay không"
 • Câu hỏi 217: Trường hợp bạn không thuộc đối tượng tạo tờ khai giảm trừ cho khoản vay bất động sản và có ngày tháng ở trong cả 2 ô イ và ô チ thì bấm [Tiếp theo] đối với câu “Bạn không thể tạo tờ khai giảm trừ cho khoản vay bất động sản”.
  • Câu hỏi 217 sẽ được hiển thị nếu bạn trả lời là ngày tháng [Có trong cả ô イ và ô チ (イ欄とチ欄の両方にある)] cho câu hỏi 215 hoặc câu hỏi 245.