Trung tâm trợ giúp SmartHR
background

Hướng dẫn sử dụng dành cho nhân viên

Đăng nhập

招待

プロフィール

Các loại thủ tục

Mã số cá nhân

給与明細

源泉徴収票

Điều chỉnh thuế cuối năm

Đăng ký

Phân phối tài liệu

新しいホーム

スマートフォン向けアプリ「SmartHR」

Câu hỏi thường gặp