Trung tâm trợ giúp SmartHR
background

Tìm hiểu theo chức năng

Cài đặt

Danh sách nhân viên/Thông tin nhân viên

Mời

Mã số cá nhân

Thủ tục

Nộp trực tuyến

Tài liệu thông báo

Bảng lương chi tiết

Phiếu khấu trừ thuế tại nguồn

Điều chỉnh thuế cuối năm

Đăng ký

Sơ đồ tổ chức

スキル管理

HRアナリティクス

データ連携

Liên kết các loại dịch vụ