Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Cách sử dụng màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

Trang này sẽ giải thích chức năng [Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn (あなたの年末調整)].

Mục "Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn" nghĩa là gì?

Sau khi đăng nhập rồi vào [Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の手続き)] màn hình sẽ hiện ra trang [Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn].

Trên màn hình [Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn], bạn có thể trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm hay kiểm tra các giấy tờ bạn đã tạo, v.v.

Chúng tôi sẽ phân chia các yếu tố trên trang vào 5 phần dưới đây để giải thích.

  1. Trạng thái yêu cầu(依頼状況)
  2. Chuyển đổi năm thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の実施年を切り替え)
  3. Thông báo từ SmartHR (SmartHRからのお知らせ)
  4. Tải lại thông tin tài khoản (アカウント情報再取得)
  5. Thông báo từ quản trị viên (管理者からのお知らせ) (phần này không hiển thị nếu không cài đặt)
画像を表示する

1. Trạng thái yêu cầu(依頼状況)

Trong ô trạng thái yêu cầu, bạn có thể xem trạng thái yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm, hạn nộp, các hồ sơ cần nộp hay nội dung của các giấy tờ điều chỉnh thuế cuối năm đã tạo.

Nội dung hiển thị trong ô trạng thái yêu cầu sẽ thay đổi như sau tùy thuộc vào trạng thái yêu cầu và trạng thái xử lý của điều chỉnh thuế cuối năm.

※ Để phóng to hình ảnh trong ô hiển thị, hãy nhấn vào ảnh.

Trạng thái yêu cầu(依頼状況)Hiển thịGiải thích
Chưa nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm画像を表示するHãy đợi đến khi có yêu cầu từ người phụ trách.
Tips
Nên làm gì khi dù đã nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm, hoặc đã nhận yêu cầu từ quản trị viên mà màn hình này vẫn hiển thị?
Hãy thử làm theo mục "4. Tải lại thông tin tài khoản" được hướng dẫn trong trang này.
Nếu đã thử cách trên mà màn hình vẫn không chuyển sang hiển thị màn hình [Trả lời] , hãy liên hệ với người phụ trách.
Bạn đã nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm (chưa thực hiện)画像を表示するBạn đã nhận được yêu cầu trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm từ người phụ trách.
Hãy nhấn nút [Trả lời] để bắt đầu trả lời khảo sát.
Bạn đã nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm (đang thực hiện)画像を表示するMàn hình sẽ hiển thị như thế này nếu bạn đã trả lời dù chỉ một câu hỏi trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.
Hãy trả lời hết bảng khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.
Đã hoàn thành điều chỉnh thuế cuối năm画像を表示するBạn đã hoàn thành trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.
Trong mục [Giấy tờ cần nộp] , bạn có thể xem xem những loại giấy tờ nào cần nộp bản gốc.
Trong mục [Giấy tờ liên quan] bạn có thể kiểm tra các giấy tờ được tạo dựa trên câu trả lời bạn ghi trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.
Nếu phần đầu của tên giấy tờ có gắn nhãn [Cần bản in] thì bạn cần phải in và nộp giấy tờ đó.
Nếu có hiển thị “Trang để dán hồ sơ” trong mục [Hồ sơ khác], hãy đính kèm hồ sơ gốc lên trang này rồi nộp.
Điều chỉnh thuế cuối năm bị gửi trả lại (yêu cầu chỉnh sửa)画像を表示するPhần Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn đã bị gửi trả lại
Nhấn vào [Chỉnh sửa nội dung đã nhập] để chỉnh sửa nội dung.
※ Nếu có nhận xét từ người phụ trách, nội dung nhận xét sẽ được hiển thị trong phần [Nhận xét từ người phụ trách].
※ Nếu bạn nhấn [Có thể trả lời lại khảo sát], bạn sẽ trả lời khảo sát lại từ đầu.
Lưu ý
Trường hợp bạn trả lời khảo sát lại từ đầu, thì tại thời điểm bắt đầu trả lời lại, tất cả thông tin về khoản vay bất động sản của bạn sẽ bị xóa.
Thông tin về khoản vay bất động sản cần được nhập lại từ đầu.
Ngoài mục đó thì các thông tin khác mà bạn đã nhập trước đó vẫn được lưu giữ nên không cần nhập lại.
Ngoài ra, tại thời điểm bạn bắt đầu trả lời lại, các nội dung điều chỉnh thuế cuối năm đã tạo trước đó sẽ bị xóa.
Do đó trừ khi có chỉ định từ người phụ trách, bạn không nên sử dụng chức năng này.
Đã hết hạn làm Điều chỉnh thuế cuối năm画像を表示するĐã quá hạn để làm Điều chỉnh cuối năm.
Nếu bạn chưa làm hay đang làm dở thì không thể làm được nữa. Tuy nhiên nếu có nội dung cần chỉnh sửa thì vẫn có thể sửa được.
Hồ sơ Điều chỉnh thuế cuối năm đã được xác nhận.画像を表示するHồ sơ Điều chỉnh thuế cuối năm đã được xác nhận.
Nếu bạn đã có các giấy tờ hoặc bản gốc cần phải nộp, vui lòng hãy nộp theo phương thức đã được người phụ trách hướng dẫn.

Giấy tờ liên quan

Khi bạn hoàn thành trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm, tên của các giấy tờ mà bạn đã tạo sẽ được liệt kê trong ô Giấy tờ liên quan.

画像を表示する

Nếu nhấn vào [Tên giấy tờ], màn hình xem trước giấy tờ sẽ được hiển thị và bạn có thể in hoặc tải giấy tờ xuống.

Nếu nhấn vào [Hình ảnh đã tải lên (アップロードした画像)], màn hình sẽ hiển thị tệp xem trước của ảnh đính kèm khi nhập thông tin cho khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.

Nội dung khác

Phần [Nội dung khác (その他)] chỉ hiển thị khi người phụ trách đã cài đặt “Sử dụng Trang để dán hồ sơ” trong chức năng điều chỉnh thuế cuối năm.

Nếu có hiển thị “Trang để dán hồ sơ”, hãy đính kèm hồ sơ gốc lên trang này rồi nộp.

画像を表示する

2. Chuyển đổi năm thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm

Nếu trong quá khứ bạn đã từng làm điều chỉnh thuế cuối năm trên SmartHR thì bạn có thể chuyển đổi màn hình khi nhấn vào [Điều chỉnh thuế cuối năm của năm xx▼].

3. Thông báo từ SmartHR

Nếu có thông báo về việc cập nhật hoặc bảo trì liên quan đến chức năng điều chỉnh thuế cuối năm thì thông báo sẽ được hiển thị tại đây.

Khi nhấn vào [Danh sách thông báo (お知らせ一覧)], màn hình hiển thị tất cả thông tin thông báo của SmartHR sẽ hiện ra.

画像を表示する

4. Tải lại thông tin tài khoản

Chức năng này dành cho những người sử dụng SmartHR tại nhiều công ty.

Khi bạn nhấn vào [Tải lại thông tin tài khoản (アカウント情報再取得)], màn hình [Tải lại thông tin tài khoản] sẽ được hiển thị và nếu chưa chuyển đổi tài khoản đăng nhập trong MultiLogin thì sẽ chuyển đổi tài khoản đăng nhặp.

画像を表示する

5. Thông báo từ quản trị viên

Trong phần [Thông báo từ quản trị viên (管理者からのお知らせ)] sẽ có các thông tin liên lạc từ người phụ trách liên quan đến việc điều chỉnh thuế cuối năm, chẳng hạn như hướng dẫn từ nội bộ công ty, thông báo về thời hạn nộp các hồ sơ bản gốc, v.v.

Trường hợp người phụ trách không cài đặt thông báo trong chức năng điều chỉnh thuế cuối năm thì sẽ không có thông báo hiển thị.

画像を表示する