Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Cách sử dụng màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng màn hình "Điều chỉnh điều chỉnh thuế cuối năm của bạn" mà nhân viên công ty sử dụng bằng chức năng điều chỉnh thuế cuối năm.

Màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn nghĩa là gì?

Màn hình "Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn” là màn hình hiển thị sau khi đăng nhập vào SmartHR và nhấn vào nút “Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm”.

Trên màn hình "Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn", bạn có thể trả lời khảo sát của điều chỉnh thuế cuối năm hay kiểm tra các giấy tờ bạn đã tạo, v.v...

Chúng tôi sẽ phân chia các yếu tố trên trang vào 5 phần dưới đây để giải thích khái quát về "Màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn".

  1. Trạng thái yêu cầu(依頼状況)
  2. Chuyển đổi năm thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm(年末調整の実施年を切り替え)
  3. Thông báo từ SmartHR(SmartHRからのお知らせ)
  4. Lấy lại thông tin tài khoản(アカウント情報再取得)
  5. Thông báo từ quản trị viên (không hiển thị nếu không có cài đặt)
画像を表示する

1. Trạng thái yêu cầu

Trong ô trạng thái yêu cầu, bạn có thể kiểm tra trạng thái yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm, hay các bản gốc hồ sơ cần nộp và nội dung của các giấy tờ điều chỉnh thuế cuối năm đã tạo.

Nội dung hiển thị trong ô trạng thái yêu cầu sẽ thay đổi như sau tùy thuộc vào trạng thái yêu cầu và trạng thái xử lý của điều chỉnh thuế cuối năm.

※ Để phóng to hình ảnh trong ô hiển thị, hãy nhấn vào hình ảnh.

Trạng thái của yêu cầuHiển thịGiải thích
Chưa nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm画像を表示するVui lòng đợi cho đến khi có yêu cầu từ người phụ trách.
Tips
Nên làm gì khi mặc dù đã nhận được thư yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm, hoặc đã nhận yêu cầu từ quản trị viên mà màn hình này vẫn hiển thị?
Vui lòng thử "4. Lấy lại thông tin tài khoản" được giới thiệu tại trang này.
Nếu đã thử cách trên mà màn hình vẫn không chuyển sang hiển thị nút  “Trả lời”, hãy liên hệ với người phụ trách.
Bạn đã nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm (chưa thực hiện)画像を表示するBạn đã nhận được yêu cầu trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm từ người phụ trách.
Vui lòng nhấn nút “Trả lời” để bắt đầu trả lời khảo sát.
Bạn đã nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm (đang thực hiện)画像を表示するMàn hình sẽ hiển thị như thế này nếu bạn đã trả lời dù chỉ một câu hỏi trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.
Vui lòng trả lời hết bảng khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.
Bạn đã thực hiện xong yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm画像を表示するBạn đã hoàn thành trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.
Bạn có thể kiểm tra các giấy tờ cần phải nộp bản gốc tại “Giấy tờ cần nộp”.
Bạn có thể kiểm tra các giấy tờ được tạo dựa trên khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm tại “Giấy tờ liên quan”.
Nếu phần đầu của tên giấy tờ có gắn nhãn “Cần bản in” thì bạn cần phải in và nộp giấy tờ đó.
※ Nếu trong phần “Nội dung khác” có hiển thị “Trang nền dán ảnh của bản gốc giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ”, vui lòng đính kèm bản gốc cùng trang nền và nộp lại.
Điều chỉnh thuế cuối năm bị gửi trả lại (đã yêu cầu chỉnh sửa)画像を表示するĐiều chỉnh thuế cuối năm bị gửi trả lại.
Nhấn vào “Chỉnh sửa nội dung đã nhập” để chỉnh sửa nội dung.
※ Nếu có nhận xét từ người phụ trách, nội dung nhận xét sẽ được hiển thị trong phần “Nhận xét từ người phụ trách”.
※ Nếu bạn nhấn “Có thể trả lời lại khảo sát”, bạn sẽ trả lời khảo sát lại từ đầu.
Alert
Trường hợp bạn trả lời khảo sát lại từ đầu, thì tại thời điểm bắt đầu trả lời lại, tất cả thông tin về khoản vay mua nhà trả góp của bạn sẽ bị xóa.
Thông tin về khoản vay mua nhà trả góp cần được nhập lại từ đầu.
Các thông tin khác mà bạn đã nhập trước đó ngoài thông tin đó vẫn lưu giữ nên không cần nhập lại.
Ngoài ra, tại thời điểm bạn bắt đầu trả lời lại, các giấy tờ điều chỉnh thuế cuối năm đã tạo trước đó sẽ bị xóa bỏ.
Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng chức năng này trừ khi được chỉ định bởi người phụ trách.
Điều chỉnh thuế cuối năm đã được xác định画像を表示するĐiều chỉnh cuối năm đang được xác định.
Nếu bạn đã có các giấy tờ hoặc bản gốc cần phải nộp, vui lòng hãy nộp theo phương thức đã được người phụ trách hướng dẫn.

Giấy tờ liên quan

Khi bạn hoàn thành trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm, tên của các giấy tờ mà bạn đã tạo sẽ được liệt kê trong ô Giấy tờ liên quan.

画像を表示する

Nếu nhấn vào “Tên giấy tờ”, màn hình xem trước giấy tờ sẽ được hiển thị và bạn có thể in hoặc tải giấy tờ xuống.

Nếu nhấn vào “Hình ảnh đã tải lên”, màn hình xem trước của tệp ảnh đính kèm khi nhập thông tin cho khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm sẽ được hiển thị.

Nội dung khác

Phần “Nội dung khác” chỉ hiển thị khi người phụ trách đã cài đặt “Sử dụng trang nền dán ảnh của bản gốc giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ” trong chức năng điều chỉnh thuế cuối năm.

Nếu có hiển thị “Trang nền dán ảnh của bản gốc giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ”, vui lòng đính kèm bản gốc cùng trang nền và nộp.

画像を表示する

2. Chuyển đổi năm thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm

Trường hợp khi bạn nhấn vào[Điều chỉnh thuế cuối năm của năm xx▼]và có điều chỉnh thuế cuối năm của những năm trước mà bạn đã thực hiện trên SmartHR thì bạn có thể chuyển đổi màn hình.

3. Thông báo từ SmartHR

Nếu có thông báo về việc cập nhật hoặc bảo trì liên quan đến chức năng điều chỉnh thuế cuối năm thì thông báo sẽ được hiển thị.

Khi nhấn vào “Danh sách thông báo”, trang kiểm tra tất cả thông tin thông báo của SmartHR sẽ được hiển thị.

画像を表示する

4. Lấy lại thông tin tài khoản

Chức năng này dành cho những người sử dụng SmartHR tại nhiều công ty.

Khi bạn nhấn vào “Lấy lại thông tin tài khoản”, màn hình “Lấy lại thông tin tài khoản” sẽ được hiển thị và nếu chưa chuyển đổi tài khoản đăng nhập trong MultiLogin thì sẽ chuyển đổi tài khoản đăng nhặp.

画像を表示する

5. Thông báo từ quản trị viên

Trong phần “Thông báo từ quản trị viên”, các thông tin liên lạc từ người phụ trách liên quan đến việc điều chỉnh thuế cuối năm, chẳng hạn như hướng dẫn từ bộ phận tư vấn trong nội bộ công ty, thông báo về thời hạn nộp các hồ sơ bản gốc, v.v… sẽ được hiển thị.

Trường hợp người phụ trách không cài đặt thông báo trong chức năng điều chỉnh thuế cuối năm thì thông báo sẽ không được hiển thị trên màn hình.

画像を表示する