Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Quy trình kể từ khi nhân viên nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm đến khi nộp hồ sơ (trường hợp sử dụng điện thoại thông minh)

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

Dưới đây quy trình Điều chỉnh thuế cuối năm thực hiện trên điện thoại thông minh, bắt đầu từ khi nhân viên nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm, trả lời khảo sát đến khi liên hệ nộp hồ sơ cho người quản lý. Tham khảo quy trình trên máy tính tại: Quy trình kể từ khi nhân viên nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm đến khi nộp hồ sơ (trường hợp sử dụng máy tính)

1. Truy cập vào SmartHR từ đường link trong email yêu cầu Điều chỉnh thuế cuối năm

Để truy cập vào SmartHR, nhấn vào đường link trong email có nội dung "Bạn đã nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の依頼が届きました)".

Tại màn hình đăng nhập, nhập địa chỉ email hoặc mã số nhân viên và mật khẩu rồi nhấn nút [Đăng nhập (ログイン)]

Trường hợp không thể đăng nhập, quên mật khẩu, hãy tham khảo trang trợ giúp bên dưới.

2. Nhấn [Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の手続き)]

Khi nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm, mục [Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整の手続き)] sẽ được hiển thị lên trang chủ.

Khi nhấn vào, màn hình [Điều chỉnh thuế cuối năm của bạn (あなたの年末調整)] sẽ được hiển thị.

Ảnh chụp màn hình trang chủ SmartHR画像を表示する

3. Nhấn [Bắt đầu trả lời (回答する)] để vào Điều chỉnh thuế cuối năm

Sau khi nhấn [Bắt đầu trả lời (回答する)], trang sẽ bắt đầu hiển thị câu số 1 của điều chỉnh thuế cuối năm.

Ảnh chụp màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn画像を表示する

Nội dung của câu 1 nói về “cách tạm dừng khảo sát”, “các giấy tờ cần thiết” và “ước tính thời gian cần thiết” khi thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm. Hãy đọc kỹ nội dung.

Nhấn [Bắt đầu (開始)] ở cuối trang để bắt đầu trả lời khảo sát.

Ảnh chụp màn hình bắt đầu điều chỉnh thuế cuối năm画像を表示する

4. Trả lời khảo sát

Đọc nội dung câu hỏi rồi chọn câu trả lời đúng với hoàn cảnh của bạn.

Trường hợp muốn trả lời lại

Trường hợp trả lời nhầm, bạn có thể trả lời lại bằng chọn lại câu muốn sửa (chữ màu xanh) trong các câu đã trả lời nằm dưới nút chọn.

Ảnh chụp màn hình lịch sử trả lời trên màn hình khảo sát画像を表示する

Nếu lỡ tay xóa mất nội dung trả lời khảo sát

Nếu lỡ tay xóa mất thông tin vừa nhập, hãy tải lại trang hoặc nhấn vào câu hỏi trước đó trong lịch sử trả lời và trả lời lại. Nếu bạn đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo khi vừa lỡ tay xóa thì sẽ không phục hồi lại được. Khi đó hãy nhập lại các nội dung đã xóa.

5. Xác nhận lại thông tin đã nhập

Giữa chừng bài khảo sát sẽ xuất hiện màn hình để bạn xác nhận lại nội dung đã trả lời từ đầu tới lúc đó.

Trường hợp cần chỉnh sửa, hãy nhấn vào nút [< Chỉnh sửa nội dung ở trên (<上の内容を修正する)] để tiến hành chỉnh sửa. Trường hợp không cần chỉnh sửa, hãy đánh dấu tích vào tất cả các ô [Đã xác nhận (確認した)] và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Ảnh chụp màn hình xác nhận nội dung画像を表示する

6. Xác nhận nội dung tờ khai

Chức năng điều chỉnh thuế cuối năm của SmartHR sẽ dựa vào câu trả lời trong bảng khảo sát để tự động tạo ra các loại bảng kê khai (申告書) cho điều chỉnh thuế cuối năm.

Hãy kiểm tra nội dung bảng kê khai trên màn hình xem trước và nếu bạn cần chỉnh sửa, hãy nhấn vào câu muốn sửa (chữ màu xanh) từ lịch sử trả lời để trả lời lại. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra tài liệu bằng cách nhấn [Mở trong cửa sổ mới (別ウィンドウで開く)] để hiển thị tài liệu toàn màn hình.

Nếu kiểm tra không thấy vấn đề gì, hãy nhấn [Hoàn thành nhập dữ liệu (入力を完了する)] ở cuối trang, màn hình hoàn thành khảo sát sẽ hiện ra.

Ảnh chụp màn hình xác nhận nội dung tờ khai画像を表示する

7. Trở về trang chủ

Khi bạn nhấn [Quay lại màn hình chính điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整のホーム画面に戻る)]trên màn hình hoàn thành khảo sát, thì ở màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn sẽ có dòng chữ [Bạn đã hoàn thành khảo sát (アンケートに回答しました)]. Bạn có thể kiểm tra các loại giấy tờ đã tạo trong mục điều chỉnh thuế cuối năm của bạn.

Ảnh chụp màn hình điều chỉnh thuế cuối năm của bạn画像を表示する

8. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và nộp cho người phụ trách

Kiểm tra [Hồ sơ cần nộp][Hồ sơ liên quan], nếu cần hãy in ra nếu cần. Các giấy tờ có nhãn [Cần in ra] thì bắt buộc phải in ra rồi nộp. Hãy dùng [Trang để dán hồ sơ gốc (原本貼り付け用台紙)] có trong mục [Nội dung khác (その他)] để dán bản gốc các loại giấy tờ khi nộp. Trường hợp có nhiều trang dán hồ sơ thì hãy gộp chung vào làm một theo hướng dẫn của người phụ trách.

Nếu có điều gì không rõ

Hãy tham khảo tại trang trợ giúp: Điều chỉnh thuế cuối năm Trên trang này có đăng tải câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.