ヘルプセンター
background
Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên

Làm thế nào khi quên mật khẩu?

対象:
労務管理プラン(旧スモールプラン)人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)プロフェッショナルプラン¥0プラン人材マネジメントプランHRストラテジープラン

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, bạn có thể cài đặt lại mật khẩu từ trang đăng nhập.

Trường hợp bạn đăng nhập bằng mã số nhân viên và chưa đăng ký địa chỉ e-mail, hãy tham khảo trang dưới đây:

Làm thế nào khi quên mật khẩu đăng nhập của tài khoản mã số nhân viên?

Nếu địa chỉ e-mail đã đăng ký không sử dụng được nữa, quản trị viên cần phải xóa tài khoản rồi cấp lại tài khoản một lần nữa.

Vui lòng liên hệ tới quản trị viên của SmartHR để thông báo rằng bạn “đã quên địa chỉ e-mail và mật khẩu dùng để đăng nhập”.

1. Nhấn vào [Người dùng quên mật khẩu(パスワードをお忘れの方)]

Nhấn vào [Người dùng quên mật khẩu(パスワードをお忘れの方)] ở phía dưới màn hình đăng nhập để mở ra màn hình cài đặt lại mật khẩu.

画像を表示する

2. Nhấn vào [Cài đặt lại mật khẩu(パスワードをリセットする)]

Sau khi nhập địa chỉ e-mail và nhấn vào [Cài đặt lại mật khẩu(パスワードをリセットする)], một e-mail có ghi đường dẫn dùng để cài đặt lại sẽ được gửi đến bạn.

画像を表示する

3. Trong E-mail được gửi đến, nhấn vào [Cài đặt lại mật khẩu(パスワードをリセットする)]

E-mail sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail bạn đã điền ở mục 2.

Trong e-mail được gửi đến, khi bạn nhấn vào [Cài đặt lại mật khẩu(パスワードをリセットする)], màn hình cài đặt lại mật khẩu sẽ được hiển thị.

画像を表示する

4. Nhập mật khẩu mới

Trên màn hình cài đặt mật khẩu mới, bạn nhập mật khẩu mới hai lần để đảm bảo rằng mình không gõ sai, rồi nhấn vào [Thay đổi mật khẩu(パスワードを変更する)] để hoàn tất việc cài đặt lại.

画像を表示する