Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Đăng nhập

Làm thế nào nếu không đăng nhập được vào SmartHR?

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランタレントマネジメントプランHRストラテジープラン

Hướng dẫn cách xử lý trong trường hợp không thể đăng nhập vào SmartHR dành cho nhân viên công ty.

* Cách xử lý sẽ khác nhau tùy theo phương thức mời trong trường hợp đăng nhập SmartHR lần đầu tiên hay đăng nhập từ lần thứ hai trở đi.

Trường hợp không thể đăng nhập vào hệ thống, thông báo "Xác thực không thành công(認証に失敗しました。)" sẽ hiện ra ở phía dưới bên trái màn hình.

Đăng nhập vào SmartHR lần đầu

Trường hợp bạn nhận được email mời

Hãy truy cập vào SmartHR từ đường dẫn trong email và chấp nhận lời mời.

Sau khi chấp nhận lời mời, bạn có thể đăng nhập vào SmartHR.

<Ví dụ về thư mời>

件名招待のご案内 | [会社名]
本文[会社名] より SmartHR に招待されました。
下記のURLをクリックして SmartHR にアクセスいただき、アカウントの設定、情報登録をお願いいたします。
https://app.smarthr.jp/invitation/accept?invitation_token=xxx
この招待は2週間有効です。有効期限を過ぎてしまった場合は、チームの管理者( [管理者メールアドレス] )までお問い合わせください。
招待を承認しない場合、このメールを無視してください。
-------------------------------------------------
本メールは SmartHR をご利用いただいているお客様宛に配信しています。
【 運営会社 】 株式会社SmartHR https://smarthr.co.jp
-------------------------------------------------
※本メールは配信専用のため、返信いただいてもご回答ができません。あらかじめご了承ください。

Trường hợp bạn đã được cấp "mã số nhân viên" và "mật khẩu khởi tạo"

thì khi đó có thể bạn cũng đã được cung cấp đường dẫn truy cập vào hệ thống dành riêng cho nhân viên công ty bạn.

Hãy truy cập vào đường dẫn đăng nhập và tiến hành đăng nhập bằng "mã số nhân viên" và "mật khẩu khởi tạo" của bạn.

Cụ thể xin vui lòng tham khảo trang trợ giúp bên dưới.

Đăng nhập bằng tài khoản mã số nhân viên

Đăng nhập từ lần thứ 2 trở đi

Bạn đã đăng nhập lần đầu từ email mời.

Trường hợp không biết email đăng nhập

Vui lòng thử đăng nhập bằng địa chỉ email mà bạn đã nhận được các loại email hướng dẫn từ SmartHR.

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập bằng địa chỉ email đó, xin vui lòng liên hệ với quản trị viên SmartHR của công ty bạn.

(Có khả năng tài khoản của bạn đã bị xóa)

Trường hợp không biết mật khẩu đăng nhập

Vui lòng làm theo hướng dẫn ở trang bên dưới để đặt lại mật khẩu của bạn.

Tôi nên làm gì nếu quên mật khẩu?

Đã đăng nhập bằng "mã số nhân viên" và "mật khẩu khởi tạo" được cấp

Trường hợp đã cài đặt lại địa chỉ email sau khi đăng nhập

Nếu bạn đã cài đặt địa chỉ email, xin vui lòng làm theo hướng dẫn ở trang bên dưới để đặt lại mật khẩu của bạn.

Tôi nên làm gì nếu quên mật khẩu?

Trường hợp chưa cài đặt địa chỉ email

Bạn cần phải yêu cầu quản trị viên SmartHR của công ty bạn hỗ trợ cài đặt lại mật khẩu.

Vui lòng xem trang bên dưới để biết quy trình cụ thể.

Tôi nên làm gì nếu quên mật khẩu của tài khoản mã số nhân viên?