Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Làm thế nào để lưu hồ sơ dưới dạng PDF trên điện thoại?

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

Trang này sẽ giải thích cách lưu hồ sơ dưới dạng PDF trên điện thoại thông minh thông qua chức năng của trình duyệt.

Đối với người sử dụng iPhone

1. Mở hồ sơ muốn lưu, bấm vào dấu mũi tên ở góc dưới màn hình

Mở hồ sơ muốn lưu dưới dạng xem trước (Preview) rồi bấm vào dấu mũi tên ở góc dưới màn hình

画像を表示する

2. Xác nhận xem file có định dạng [PDF] chưa

Hãy nhìn xem dưới tên của file bạn đang muốn lưu có hiện [PDF] hay không.

画像を表示する

3. Nhấn vào nút [Lưu vào thư mục]

Nhấn vào nút [Lưu vào thư mục (ファイル"に保存)] trong menu ở biểu tượng mũi tên.

画像を表示する

4. Chọn nơi lưu tài liệu PDF và nhấn vào nút [Lưu]

Nhấn vào nút [Lưu(保存)] sau khi chọn nơi lưu file tài liệu.

Đối với người sử dụng Android

1. Nhấn vào tên hồ sơ bạn muốn lưu

Có thể tải về bằng cách nhấn vào tệp PDF muốn tải.

2 Kiểm tra tệp PDF

Sau khi tải tệp về xong, tệp PDF đã lưu sẽ được hiển thị.