ヘルプセンター
background
Bảo vệ

Chính sách mật khẩu

対象:
労務管理プラン(旧スモールプラン)人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)プロフェッショナルプラン¥0プラン人材マネジメントプランHRストラテジープラン

Trang này sẽ giới thiệu về chính sách mật khẩu của SmartHR.

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách mật khẩu, vui lòng tham khảo trang trợ giúp bên dưới.

Giới thiệu về chính sách mật khẩu của SmartHR

Chính sách mật khẩu của SmartHR là một chính sách được xây dựng xem xét đến sự hài hòa của tính tiện dụng, tham khảo các tiêu chuẩn của NIST (Tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ) và Trung tâm an ninh mạng quốc gia.

Số lượng ký tự

Từ 10 ký tự trở lên

Loại ký tự

Không hạn chế

Mật khẩu bị cấm sử dụng

Cài đặt mật khẩu bị cấm sử dụng (danh sách chặn) bằng cách sử dụng API của cơ sở dữ liệu bên ngoài cho phép kiểm tra xem mật khẩu đã từng bị rò rỉ trong quá khứ hay không.

Thời hạn hiệu lực

Không nên yêu cầu thay đổi định kỳ

Khóa tài khoản

Nếu bạn nhập sai mật khẩu 10 lần, tài khoản của bạn sẽ bị khóa.

Nếu bạn nhập sai từ 5 lần trở lên, thông báo "Tài khoản sẽ bị khóa sau n lần nữa" sẽ được hiển thị.

Tài khoản có thể được mở khóa bởi quản trị viên hoặc do chính nhân viên đó tự cài lại.

Vui lòng xem trang trợ giúp bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết.