Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Q. “Chủ hộ” trong bảng khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm là gì?

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

A. Là người đại diện cho hộ gia đình được ghi trên giấy chứng nhận cư trú (住民票)

“Chủ hộ (世帯主)” nghĩa là người đại diện cho một hộ gia đình (世帯) sống tại cùng một địa điểm và có chung sinh kế.

Chủ hộ được ghi trên giấy chứng nhận cư trú và có thể xác nhận được bằng cách lấy bản sao của giấy chứng nhận cư trú loại có ghi “có mối quan hệ” (続柄あり).