Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Q. Trường hợp không được áp dụng giảm trừ vợ/chồng thì phải chỉnh sửa khảo sát thế nào?

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

A. Kiểm tra điều kiện áp dụng và chỉnh sửa câu trả lời khảo sát nếu cần

Hãy kiểm tra điều kiện áp dụng giảm trừ vợ/chồng và giảm trừ đặc biệt vợ/chồng ở bên dưới và chỉnh sửa câu trả lời khảo sát của bạn nếu phù hợp điều kiện.

Điều kiện để được giảm trừ vợ/chồng (配偶者控除), giảm trừ đặc biệt vợ/chồng (配偶者特別控除)

Giảm trừ vợ/chồng (配偶者控除)

Trường hợp có vợ/chồng thỏa mãn tất cả các yêu cầu nêu dưới đây tại thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm kê khai, bạn có thể được giảm trừ tương ứng với tổng thu nhập chịu thuế.

  • Tổng thu nhập chịu thuế cả năm của nhân viên không vượt quá 10.000.000 yên (Nếu chỉ có thu nhập từ lương thì thu nhập từ 11.950.000 yên trở xuống)
  • Đang sống dựa vào nguồn thu nhập của người trả lời khảo sát
  • Tổng thu nhập chịu thuế cả năm của vợ/chồng bạn là từ 480.000 yên trở xuống
  • Là nhân viên toàn thời gian của công ty trong lĩnh vực kinh doanh màu xanh và chưa bao giờ nhận được tiền lương trong suốt cả năm, hoặc không phải là nhân viên toàn thời gian của công ty trong lĩnh vực kinh doanh màu trắng.

Giảm trừ đặc biệt vợ/chồng (配偶者特別控除)

Dù không được giảm trừ vợ/chồng nhưng có trường hợp bạn vẫn được giảm trừ một khoản nhất định tùy theo thu nhập chịu thuế của vợ/chồng. Đây được gọi là giảm trừ đặc biệt vợ/chồng (配偶者特別控除).

Điều kiện để được giảm trừ đặc biệt vợ/chồng như sau.

  • Tổng thu nhập chịu thuế cả năm của nhân viên không vượt quá 10.000.000 yên (Nếu chỉ có thu nhập từ lương thì thu nhập từ 11.950.000 yên trở xuống)
  • Đang sống dựa vào nguồn thu nhập của người trả lời khảo sát
  • Tổng thu nhập chịu thuế cả năm của vợ/chồng bạn trong khoảng từ trên 480.000 yên đến 1.330.000 yên
  • Là nhân viên toàn thời gian của công ty trong lĩnh vực kinh doanh màu xanh và chưa bao giờ nhận được tiền lương trong suốt cả năm, hoặc không phải là nhân viên toàn thời gian của công ty trong lĩnh vực kinh doanh màu trắng.
  • Vợ/chồng bạn chưa sử dụng chế độ giảm trừ đặc biệt vợ/chồng

Chỉnh sửa câu trả lời khảo sát liên quan đến giảm trừ cho vợ/chồng, giảm trừ đặc biệt cho vợ/chồng

1. Câu hỏi 26: Trong câu hỏi cho câu hỏi “Có vợ/chồng không?” trả lời [Có]

2. Câu hỏi 54: Chọn [Phụ thuộc trong năm nay] hoặc [Phụ thuộc trong cả hai năm] tại mục “Hãy nhập thông tin của vợ/chồng bạn”

Để được giảm trừ cho vợ/chồng, trong câu “Năm vợ/chồng là đối tượng phụ thuộc” hãy chọn [Phụ thuộc trong năm nay]hoặc [Phụ thuộc trong cả hai năm], và tổng thu nhập chịu thuế cả năm không vượt quá 480.000 yên (Trường hợp giảm trừ đặc biệt vợ/chồng thì tổng thu nhập chịu thuế là từ trên 480.000 yên đến 1.330.000 yên).

Trường hợp nhân viên thuộc cột Otsu (乙) hoặc tổng thu nhập chịu thuế vượt quá 10.000.000 yên thì sẽ không thuộc đối tượng được giảm trừ phụ thuộc.