Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Q.Tôi nên nhập nội dung gì trong bảng chi tiết thu nhập?

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

A. Vui lòng tham khảo nội dung dưới đây để nhập dữ liệu.

Vui lòng tham khảo trang chủ của Tổng cục thuế quốc gia để biết các loại thu nhập và phương pháp tính toán chi tiết.

Các loại thu nhập chịu thuế và cơ chế tính thuế | Tổng cục thuế quốc gia

Thu nhập từ lương(給与収入)

Là các thu nhập như tiền lương, tiền thưởng, v.v... nhận được từ nơi làm việc hiện tại.

Tiền lương và tiền thưởng nhận được từ các nơi làm việc trước đây cũ trong năm nay (năm 2021) cũng được tính vào thu nhập từ lương.

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh(事業所得)

Là các thu nhập từ hoạt động kinh doanh như nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, kinh doanh bán buôn, kinh doanh bán lẻ và các hoạt động dịch vụ, v.v...

Số tiền thu nhập từ hoạt động kinh doanh là số tiền sau khi lấy tổng số tiền thu nhập trừ các chi phí cần thiết.

Các chi phí cần thiết là giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý và các chi phí khác cần thiết để có được thu nhập từ các hoạt động kinh doanh nêu trên.

Các khoản thu nhập riêng lẻ khác (bao gồm thu nhập từ lương hưu)(雑所得(年金所得を含む))

Là thu nhập không thuộc bất kỳ loại nào trong các thu nhập chịu thuế như tiền nhuận bút, tiền bản quyền tác giả, tiền thù lao giảng dạy, thu nhập chịu thuế từ lợi tức, lương hưu theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, v.v... và các khoản lương công hưu như hưu trí quốc dân, hưu trí phúc lợi xã hội, hưu trí tương tế, v.v...

Số tiền thu nhập riêng lẻ là tổng số tiền của các khoản thu nhập riêng lẻ liên quan đến các khoản lương hưu công, v.v... và khoản thu nhập riêng lẻ khác ngoài lương hưu công (ví dụ các khoản thu nhập thường xuyên sinh lợi nhuận trong số các thu nhập liên quan đến nghề phụ, v.v...).

Thu nhập từ cổ tức(配当所得)

Là các thu nhập liên quan đến tiền thặng dư mà cổ đông hoặc nhà đầu tư nhận được từ các công ty, cổ tức từ lợi tức, phân bổ tiền thặng dư, phân bổ tiền từ các nhà đầu tư, phân bổ lợi nhuận từ hoạt động ủy thác đầu tư và ủy thác phát hành chứng khoán thụ ích đặc biệt.

Số tiền thu nhập từ cổ tức là số tiền sau khi lấy số tiền thu nhập trừ đi lãi vay để mua cổ phần, v.v...

Có một số khoản thu nhập không được tính là thu nhập từ cổ tức, vì vậy vui lòng tham khảo chi tiết tại trang chủ của Tổng cục thuế quốc gia.

Thu nhập từ bất động sản(不動産所得)

Là các thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản, và cho thuê và thiết lập các quyền trên bất động sản như quyền sử dụng đất, v.v..., cho thuê tàu biển và máy bay.

Số tiền thu nhập từ bất động sản là số tiền sau khi lấy số tiền tổng thu nhập trừ đi các chi phí cần thiết.

Các chi phí cần thiết gồm chi phí tu sửa, phí bảo hiểm thiệt hại, thuế tài sản cố định, chi phí khấu hao, v.v... của bất động sản cho thuê.

Trợ cấp thôi việc(退職所得)

Là các khoản thu nhập như trợ cấp thôi việc và trợ cấp một lần, v.v... được nhận khi nghỉ việc, ngoài ra còn bao gồm cả các khoản tiền nhận một lần theo chế độ bảo hiểm xã hội, v.v...

Số tiền trợ cấp thôi việc là số tiền tương đương với một nửa số tiền sau khi lấy tổng thu nhập trừ đi tiền giảm trừ trợ cấp thôi việc.

Thu nhập khác ngoài các loại thu nhập nêu trên

Các khoản thu nhập khác như sau.

Phương pháp tính toán thu nhập chịu thuế sẽ khác nhau tùy theo các điều kiện, vì vậy, vui lòng kiểm tra tại trang chủ của Tổng cục thuế quốc gia.

Thu nhập từ chuyển nhượng(譲渡所得)

Là các thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản như đất đai, tòa nhà, cổ phiếu, quyền hội viên câu lạc bộ chơi gôn, v.v...

Thu nhập từ chuyển nhượng đất lâm nghiệp(山林所得)

Là thu nhập từ việc khai thác và chuyển nhượng đất rừng (thời gian sở hữu trên 5 năm).

Thu nhập không thường xuyên(一時所得)

Là các khoản thu nhập từ tiền giải thưởng và rút thăm trúng thưởng, tiền thắng cược đua ngựa và đua xe đạp, trợ cấp bảo hiểm nhân thọ trả một lần, hoàn phí khi đáo hạn bảo hiểm thiệt hại, tiền và tặng phẩm do các pháp nhân gửi tặng, tiền thưởng khi nhặt được đồ vật bị mất của người khác và trả lại.

Ngoài những khoản nêu trên, các khoản thu nhập khác cũng thuộc đối tượng như: “Thu nhập từ lợi tức thuộc đối tượng bị đánh thuế tổng hợp hoặc đánh thuế riêng”, “Thu nhập từ cổ tức liên quan đến các cổ phiếu niêm yết đã lựa chọn kê khai thuế”, “Thu nhập từ chuyển nhượng liên quan đến các cổ phiếu phổ thông được áp dụng đánh thuế riêng hoặc thu nhập từ chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu niêm yết”, “Thu nhập riêng lẻ khác liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai”.

Vui lòng kiểm tra chi tiết tại trang chủ của Tổng cục thuế quốc gia.