Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Q. Phải nhập nội dung gì vào phần chi tiết thu nhập?

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênHR Strategy

A. Hãy tham khảo nội dung dưới đây và nhập thông tin

Nếu muốn biết cách tính chi tiết hãy tham khảo trên trang chủ của Tổng cục thuế quốc gia về các loại thu nhập chịu thuế No.1300 Tổng quan về phân loại thu nhập chịu thuế | Tổng cục thuế quốc gia (tiếng Nhật)

Thu nhập từ lương - 給与収入

Là thu nhập có được từ lương, thưởng nhận được từ nơi làm việc hiện tại. Thu nhập từ lương cũng bao gồm cả khoản lương, thưởng nhận được từ nơi làm việc cũ trong năm nay.

Thu nhập từ lương hưu - 年金収入

Là thu nhập từ lương hưu do nhà nước cấp bao gồm tiền lương hưu quốc dân, lương hưu phúc lợi xã hội, hưu trí tương tế, v.v. Không cần điền thông tin về các khoản lương hưu miễn thuế như lương hưu dành cho người khuyết tật, tiền trợ cấp tử tuất, v.v.

Các khoản thu nhập khác (Không bao gồm lương hưu) - 雑所得(年金以外)

Là các khoản thu nhập chịu thuế khác không thuộc bất kỳ loại thu nhập nào như nhuận bút hay tiền bản quyền xuất bản, phí diễn giả, thu nhập từ lợi tức, lương hưu dựa trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, v.v.

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh - 事業所得

Là thu nhập có được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh như nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất chế tạo, kinh doanh bán buôn, kinh doanh bán lẻ và kinh doanh dịch vụ, v.v. Tiền thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh là số tiền sau khi lấy số tiền tổng thu nhập trừ đi các khoản chi phí cần thiết. Các khoản phí được coi là chi phí cần thiết là các khoản chi phí cần để có được thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên như chi phí giá vốn hàng bán, chi phí phân phối bán hàng, chi phí quản lý và các chi phí cần thiết khác.

Thu nhập từ cổ tức - 配当所得

Là khoản thu nhập liên quan đến tiền thặng dư mà cổ đông hoặc nhà đầu tư nhận được từ các công ty, cổ tức từ lợi tức, phân bổ tiền thặng dư, phân bổ tiền từ các pháp nhân đầu tư, phân bổ lợi nhuận từ hoạt động ủy thác đầu tư và ủy thác phát hành chứng khoán thụ hưởng đặc biệt, v.v. Tiền thu nhập từ cổ tức là số tiền sau khi trừ lãi của khoản vay mua cổ phiếu, v.v. từ số tiền thu nhập. Có một số khoản thu nhập từ cổ tức không được tính vào số tiền thu nhập, cụ thể vui lòng xem trên trang chủ của Tổng cục thuế quốc gia.

Thu nhập từ bất động sản - 不動産所得

Là thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản, cho thuê và thiết lập quyền với bất động sản như quyền mặt bằng, và thu nhập từ việc cho thuê tàu thuyền và máy bay. Tiền thu nhập từ bất động sản là số tiền sau khi lấy tổng số tiền thu nhập trừ đi các chi phí cần thiết. Chi phí được coi là chi phí cần thiết là các khoản chi phí sửa chữa, phí bảo hiểm thiệt hại, thuế tài sản cố định và chi phí khấu hao, v.v., đối với bất động sản cho thuê.

Trợ cấp thôi việc - 退職所得

Ngoài thu nhập từ khoản trợ cấp thôi việc nhận được khi nghỉ việc, khoản trợ cấp trả dồn khi nghỉ hưu, v.v. thì còn bao gồm cả khoản tiền trợ cấp trả một lần theo chế độ bảo hiểm xã hội, .v.v. Tiền trợ cấp thôi việc là khoản tương đương 1/2 số tiền sau khi lấy số tiền thu nhập trừ đi khoản giảm trừ cho trợ cấp thôi việc.

Thu nhập khác ngoài các khoản trên

Thu nhập ngoài các khoản trên như sau. Tùy điều kiện mà cách tính thu nhập chịu thuế sẽ khác nhau nên hãy vui lòng xem hướng dẫn cụ thể trên trang chủ của Tổng cục thuế quốc gia.

Thu nhập từ chuyển nhượng - 譲渡所得

Là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản như đất đai, nhà cửa, cổ phiếu, tư cách thành viên câu lạc bộ golf, v.v.

Thu nhập từ đất lâm nghiệp - 山林所得

Là thu nhập từ hoạt động khai thác hoặc chuyển nhượng đất lâm nghiệp (thời gian sở hữu trên 5 năm).

Thu nhập không thường xuyên - 一時所得

Là thu nhập chịu thuế từ tiền thưởng, tiền rút thăm trúng thưởng, tiền trúng từ các cuộc đua ngựa và đua xe đạp, tiền bảo hiểm nhân thọ không thường xuyên, tiền hoàn trả khi đáo hạn bảo hiểm tai nạn, tiền và hiện vật do các tổ chức pháp nhân biếu tặng, tiền thưởng cho việc tìm thấy tài sản bị thất lạc, v.v.

Ngoài các khoản thu nhập nêu trên, còn có các khoản thu nhập chịu thuế khác cũng thuộc nhóm thu nhập không thường xuyên như Thu nhập từ lợi tức do thuộc đối tượng bị đánh thuế tổng hợp hoặc đánh thuế kê khai riêng, Thu nhập từ cổ tức liên quan đến các cổ phiếu niêm yết đã lựa chọn đánh thuế kê khai riêng, Thu nhập từ chuyển nhượng liên quan đến các cổ phiếu phổ thông được áp dụng đánh thuế kê khai riêng hoặc thu nhập từ chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu niêm yết, Thu nhập liên quan đến các giao dịch theo kỳ hạn”.

Tham khảo chi tiết tại trang chủ của Tổng cục thuế quốc gia.