Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Điều chỉnh thuế cuối năm

Điều kiện để hiển thị được nội dung kê khai đăng ký giảm trừ trên các giấy tờ điều chỉnh thuế cuối năm của người lao động

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Điều kiện để hiển thị được nội dung xin khấu trừ trên giấy tờ điều chỉnh thuế cuối năm của người lao động như sau.

Mục lục

Tờ khai giảm trừ cho người phụ thuộc của người có thu nhập chịu thuế từ lương

Hồ sơ của năm 2022 và 2023 sẽ khác nhau ở "điều kiện hiển thị trong phần người thân thuộc đối tượng giảm trừ (16 tuổi trở lên)".

Ngoài ra, vì hiện chỉ có phiên bản tạm thời của các biểu mẫu tờ khai như mẫu tờ khai đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc của năm 2023 nên biểu mẫu sẽ có thể có thay đổi.

画像を表示する

A: Điều kiện hiển thị ở mục vợ/chồng thuộc đối tượng được giảm trừ tại nguồn

 • Trả lời là “có vợ/chồng” hoặc “có vợ/chồng đã qua đời trong năm nay” trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm.
 • Thu nhập từ lương của bạn là từ 10.950.000 Yên trở xuống (thu nhập chịu thuế tương ứng là từ 9.000.000 Yên trở xuống)
 • Thu nhập từ lương của vợ/chồng bạn là từ 1.500.000 Yên trở xuống (thu nhập chịu thuế tương ứng là từ 950.000 Yên trở xuống)
 • (Trường hợp phần hồ sơ của năm 2022) Trả lời là năm nay “có người phụ thuộc” bảng khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • (Trường hợp phần hồ sơ của năm 2023) Trả lời là năm tới “có người phụ thuộc” trong bảng khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm

Việc xác định xem bạn có thuộc diện có vợ/chồng phụ thuộc theo quy định của luật thuế hay không tùy thuộc vào nội dung hiển thị tại ô này.

Nếu không thỏa mãn điều kiện về thu nhập (thu nhập chịu thuế) thì sẽ không thuộc đối tượng và không được hiển thị trên hồ sơ.

B: Điều kiện hiển thị trong phần người thân phụ thuộc được giảm trừ (từ 16 tuổi trở lên)

Đối với hồ sơ của năm 2023, nếu là người thân không cư trú (người thân sống ở nước ngoài) thì có trường hợp không thuộc đối tượng được coi là người thân phụ thuộc

Hồ sơ của năm 2022

 • Nhập thông tin của người thân phụ thuộc khi trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • Thu nhập từ lương của người thân phụ thuộc từ 1.030.000 Yên trở xuống (Thu nhập chịu thuế tương ứng từ 480.000 Yên trở xuống)
 • Người thân phụ thuộc có ngày sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 trở về trước (bao gồm cả ngày 1 tháng 1 năm 2007)
Điều kiện hiển thị đối với người thân thuộc cao tuổi và người thân phụ thuộc đặc định
 • “Sống cùng nhà” và “Trường hợp có quan hệ họ hàng trực hệ và sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1953 trở về trước” sẽ được xác định là “người thân cao tuổi sống chung” trong mục người thân phụ thuộc cao tuổi
 • “Không sống cùng nhà” hoặc “Trường hợp không có quan hệ họ hàng trực hệ và sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1953 trở về trước” sẽ được xác định là “Khác” trong mục người thân phụ thuộc cao tuổi
 • Trường hợp sinh từ ngày 2 tháng 1 năm 2000 đến ngày 1 tháng 1 năm 2004 thì sẽ được xác định là "người thân phụ thuộc đặc định"

Ngoài ra, mối quan hệ được xác định là họ hàng trực hệ được quy định như sau.

 • Bố / Mẹ / Bố ruột / Mẹ ruột / Bố chồng hoặc bố vợ / Mẹ chồng hoặc mẹ vợ / Bố nuôi / Mẹ nuôi
 • Ông / Bà / Ông của vợ hoặc chồng / Bà của vợ hoặc chồng / Ông nuôi / Bà nuôi
 • Ông cố / bà cố / ông cố của vợ hoặc chồng / bà cố của vợ hoặc chồng

Phần của năm 2023

 • Nhập thông tin của người thân phụ thuộc khi trả lời khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • Thu nhập từ lương của người thân phụ thuộc từ 1.030.000 Yên trở xuống (Thu nhập chịu thuế tương ứng từ 480.000 Yên trở xuống)
 • Người thân phụ thuộc có ngày sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 trở về trước (bao gồm cả ngày 1 tháng 1 năm 2007)

Trường hợp là người không cư trú (người thân sống ở nước ngoài) và trong độ tuổi từ 30 đến 70 tuổi (được sinh trong khoảng từ ngày 2 tháng 1 năm 1954 tới ngày 1 tháng 1 năm 1994) thì cần phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau.

 • Không sống tại Nhật Bản với mục đích du học
 • Người khuyết tật
 • Nhận tiền gửi về từ 380.000 yên trở lên
Điều kiện hiển thị đối với người thân thuộc cao tuổi và người thân phụ thuộc đặc định
 • “Sống cùng nhà” và “Trường hợp có quan hệ họ hàng trực hệ và sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1954 trở về trước” sẽ được xác định là “người thân cao tuổi sống chung” trong mục người thân phụ thuộc cao tuổi
 • “Không sống cùng nhà” hoặc “Trường hợp sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1954 trở về trước và không có quan hệ họ hàng trực hệ” sẽ được xác định là “Khác” trong mục người thân phụ thuộc cao tuổi
 • Trường hợp sinh từ ngày 2 tháng 1 năm 2001 đến ngày 1 tháng 1 năm 2005 thì sẽ được xác định là “người thân phụ thuộc đặc định”

Ngoài ra, mối quan hệ được xác định là họ hàng trực hệ được quy định như sau.

 • Bố / Mẹ / Bố ruột / Mẹ ruột / Bố chồng hoặc bố vợ / Mẹ chồng hoặc mẹ vợ / Bố nuôi / Mẹ nuôi
 • Ông / Bà / Ông của vợ hoặc chồng / Bà của vợ hoặc chồng / Ông nuôi / Bà nuôi
 • Ông cố / bà cố / ông cố của vợ hoặc chồng / bà cố của vợ hoặc chồng

C: Điều kiện để hiển thị trong phần người khuyết tật, góa phụ, bố/mẹ đơn thân, học sinh/sinh viên đang đi làm

Giảm trừ cho người khuyết tật

 • Có đăng ký giảm trừ cho người khuyết tật trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • Đã nhập thông tin cần thiết để đăng ký giảm trừ cho người khuyết tật
 • Điều kiện để “vợ/chồng” thuộc đối tượng được giảm trừ cho người khuyết tật là thu nhập chịu thuế từ 480.000 yên trở xuống (vợ/chồng đang chung sống phụ thuộc vào thu nhập chính của bạn)

Giảm trừ cho góa phụ, bố/mẹ đơn thân

Giảm trừ cho góa phụ
 • Người trả lời khảo sát là nữ
 • Trả lời "Không" cho câu hỏi "Có ghi là (chưa đăng ký) trong phần mối quan hệ trong giấy đăng ký cư trú không?" (xác nhận trạng thái chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn)
 • Tổng thu nhập chịu thuế của bạn là từ 5.000.000 Yên trở xuống
 • Thuộc một trong những trường hợp sau đây
  • Ở câu hỏi về vợ/chồng trong quá khứ đã trả lời "có (đã ly hôn)", và ở phần thông tin gia đình "đã đăng ký người thân phụ thuộc ngoài con cái”"
  • Trả lời “có (đã qua đời)” cho câu hỏi về vợ/chồng trước đây
  • Trả lời “có (không rõ sống chết)” cho câu hỏi về vợ/chồng trong quá khứ
Giảm trừ cho bố/mẹ đơn thân
 • Trả lời "Không" cho câu hỏi "Có ghi là (chưa đăng ký) trong phần mối quan hệ trong giấy đăng ký cư trú không?" (xác nhận trạng thái chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn)
 • Tổng thu nhập chịu thuế của bạn là từ 5.000.000 Yên trở xuống
 • Trả lời “Không” hoặc “Có (đã ly hôn)”, hoặc “Có (đã qua đời)”, hoặc “Có (không rõ sống chết)” cho câu hỏi về vợ/chồng trong quá khứ
 • Đã đăng ký "con cái" trong phần thông tin gia đình

Sinh viên đi làm

 • Có đăng ký giảm trừ cho học sinh/sinh viên đi làm trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • Đã nhập thông tin cần thiết để đăng ký giảm trừ cho học sinh/sinh viên đi làm
 • Thu nhập từ lương của bạn là từ 1.300.000 yên trở xuống (thu nhập chịu thuế tương ứng là từ 750.000 yên trở xuống), và trong đó thu nhập chịu thuế ngoài lương là từ 100.000 Yên trở xuống

D: Điều kiện để hiển thị trong phần người thân phụ thuộc dưới 16 tuổi

 • Nhập thông tin của người thân phụ thuộc trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm
 • Thu nhập từ lương của người thân phụ thuộc từ 1.030.000 Yên trở xuống (Thu nhập chịu thuế tương ứng từ 480.000 Yên trở xuống)
 • (Trường hợp phần hồ sơ của năm 2022) Ngày tháng năm sinh của người thân phụ thuộc từ ngày 2 tháng 1 năm 2007 trở đi (bao gồm cả ngày 2 tháng 1 năm 2007)
 • (Trường hợp phần hồ sơ của năm 2023) Ngày tháng năm sinh của người thân phụ thuộc là từ ngày 2 tháng 1 năm 2008 trở đi (bao gồm cả ngày 2 tháng 1 năm 2008)

Tờ khai giảm trừ cơ bản kiêm Tờ khai giảm trừ cho vợ/chồng kiêm Tờ khai giảm trừ điều chỉnh thu nhập chịu thuế của người có thu nhập chịu thuế từ lương

Dưới đây là điều kiện hiển thị trên “Tờ khai giảm trừ cơ bản” để xác định xem giảm trừ cơ bản là một khoản cố định có được áp dụng hay không tùy theo số tiền lương, "Tờ khai giảm trừ cho vợ/chồng" cần thiết để được giảm trừ vợ/chồng hoặc giảm trừ đặc biệt cho vợ/chồng, và "Tờ khai giảm trừ điều chỉnh khoản thu nhập chịu thuế" cần thiết để được giảm trừ điều chỉnh khoản thu nhập chịu thuế.

画像を表示する

Điều kiện để hiển thị trên tờ khai giảm trừ cơ bản

 • Thu nhập từ lương của bạn là từ 20.000.000 Yên trở xuống (hoặc thu nhập chịu thuế ước tính của bạn là từ 25.000.000 Yên trở xuống) và thuế thu nhập của bạn ở cột 甲

Điều kiện để hiển thị trên tờ khai giảm trừ cho vợ/chồng

 • Tổng thu nhập chịu thuế của bạn là từ 10.000.000 Yên trở xuống
 • Tổng thu nhập chịu thuế của vợ/chồng bạn là từ 1.330.000 Yên trở xuống
 • Trả lời là năm nay “có phụ thuộc” trong khảo sát điều chỉnh thuế cuối năm

Điều kiện để hiển thị trên tờ khai giảm trừ điều chỉnh thu nhập chịu thuế

Nếu thu nhập từ lương của bạn vượt 8.500.000 Yên và thỏa mãn một trong những điều kiện sau đây thì sẽ được hiển thị.

 • Bạn là người khuyết tật đặc biệt
 • Vợ/chồng sống dựa vào nguồn thu nhập từ bạn và là người khuyết tật đặc biệt
 • Người thân phụ thuộc là người khuyết tật đặc biệt
 • Người thân phụ thuộc dưới 23 tuổi (sinh từ ngày 2 tháng 1 năm 2000 trở đi)
 • Thành viên gia đình khác ngoài bạn cũng là người có thu nhập chịu thuế đang nhận giảm trừ cho người thân khuyết tật đặc biệt ※
 • Thành viên gia đình khác ngoài bạn cũng là người có thu nhập chịu thuế đang nhận giảm trừ cho người thân khuyết tật đặc biệt dưới 23 tuổi (sinh sau ngày 2 tháng 1 năm 2000)*

Tờ khai giảm trừ phí bảo hiểm của người có thu nhập chịu thuế từ lương

Dưới đây là điều kiện hiển thị trong hồ sơ đăng ký giảm trừ phí bảo hiểm.

画像を表示する

Điều kiện hiển thị trong mục Giảm trừ phí bảo hiểm nhân thọ

 • Đã nhập thông tin phí bảo hiểm nhân thọ thông thường
 • Đã nhập thông tin phí bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng
 • Đã nhập thông tin phí bảo hiểm hưu trí cá nhân

Điều kiện hiển thị trong mục Giảm trừ phí bảo hiểm động đất

 • Đã nhập thông tin phí bảo hiểm động đất

Điều kiện hiển thị trong mục Giảm trừ phí bảo hiểm xã hội

 • Đã nhập thông tin phí bảo hiểm hưu trí quốc dân, bảo hiểm y tế quốc dân

Điều kiện hiển thị trong mục Giảm trừ phí góp vào quỹ tương trợ lẫn nhau của các doanh nghiệp quy mô nhỏ.

 • Đã nhập thông tin phí góp vào quỹ tương trợ lẫn nhau của các doanh nghiệp quy mô nhỏ

Tờ khai giảm trừ đặc biệt cho khoản vay mua nhà ở, v.v... (cơi nới cải tạo đặc thù, v.v...) của người có thu nhập chịu thuế từ lương (mẫu cũ)

Điều kiện hiển thị trong Tờ khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp (mẫu cũ) như sau.

画像を表示する
MụcDữ liệu hoặc điều kiện hiển thị
①-A・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà của tổ chức tài chính cho vay chỉ là nhà ở”
・Trường hợp có khoản vay liên đới thì sẽ hiển thị tổng số tiền bạn phải chịu trách nhiệm trả
①-B・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà của tổ chức tài chính cho vay chỉ là đất đai, v.v...”
・Trường hợp có khoản vay liên đới thì sẽ hiển thị tổng số tiền bạn phải chịu trách nhiệm trả
①-C・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà của tổ chức tài chính cho vay là nhà ở và đất đai, v.v...”
・Trường hợp có khoản vay liên đới thì sẽ hiển thị tổng số tiền bạn phải chịu trách nhiệm trả
・Trường hợp “cải tạo cơi nới” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Tổ chức tài chính cho vay”
・Trường hợp có khoản vay liên đới thì sẽ hiển thị tổng số tiền bạn phải chịu trách nhiệm trả
②-AHiển thị số tiền ở cột ロ của giấy chứng nhận
②-BHiển thị số tiền ở cột ホ của giấy chứng nhận
②-CHiển thị “tổng số tiền ở cột ロ và ホ” hoặc “tổng số tiền ở cột ホ và リ” của giấy chứng nhận
Hiển thị số tiền ở cột リ của giấy chứng nhận
③-A・Hiển thị giá trị ghi ở cột 二 của giấy chứng nhận
・Hiển thị giá trị ghi ở cột ハ của giấy chứng nhận
・Hiển thị tỷ lệ phần trăm của 二 chia cho ハ. Tính đến chữ số thập phân thứ 4 và làm tròn lên ở số thập phân thứ 4. Ngoài ra, nếu tỷ lệ từ 90% trở lên thì sẽ hiển thị là 100%
③-B・Hiển thị giá trị ghi ở cột ト của giấy chứng nhận
・Hiển thị giá trị ghi ở cột へ của giấy chứng nhận
・Hiển thị tỷ lệ phần trăm của ト chia cho へ. Tính đến chữ số thập phân thứ 4 và làm tròn lên ở số thập phân thứ 4. Ngoài ra, nếu tỷ lệ từ 90% trở lên thì sẽ hiển thị là 100%
③-C・Nếu ③-A và ③-B có cùng tỷ lệ thì hiển thị tỷ lệ của ③-A
・Nếu ③-B và ⑧ có cùng tỷ lệ thì hiển thị tỷ lệ của ⑧
・Không hiển thị nếu các tỷ lệ này khác nhau
・Hiển thị giá trị ghi ở cột ヌ của giấy chứng nhận
・Hiển thị giá trị ghi ở cột リ của giấy chứng nhận
・Hiển thị tỷ lệ phần trăm của ヌ chia cho リ. Tính đến chữ số thập phân thứ 4 và làm tròn lên ở số thập phân thứ 4. Ngoài ra, nếu tỉ lệ từ 90% trở lên thì sẽ hiển thị là 100%
④-AHiển thị giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị ①-A và ②-A
④-BHiển thị giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị ①-B và ②-B
④-CHiển thị giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị ①-C và ②-C
Hiển thị giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị ⑥ và ⑦
⑤-AHiển thị kết quả của (④-A × ③-A)
⑤-BHiển thị kết quả của (④-B × ③-B)
⑤-C・Nếu ③-A và ③-B, hoặc ③-B và ⑧ có cùng tỷ lệ thì hiển thị kết quả của (④-C × ③-C)
・Nếu ③-A và ③-B hoặc ③-B và ⑧ có tỉ lệ khác nhau thì tính theo công thức sau
ⅰ (C4) {C4} yên × ((A2) {A2} yên ÷ (C2) {C2} yên) × (A3) {tỷ lệ A3}% = {ⅰ} yên
ⅱ (C4) {C4} yên × ((B2) {B2} yên ÷ (C2) {C2} yên) × (B3) {Tỷ lệ B3}% = {ⅱ} yên
ⅰ+ⅱ = {C⑤} yên
Hiển thị kết quả của ⑨×⑧
Số tiền cao nhất tại 11Hiển thị số tiền đã nhập là số tiền cao nhất tại ô 11
Số tiền tại ô 11Hiển thị giá trị của ⑤+⑩ Trường hợp con số này vượt quá số tiền cao nhất tại ô 11 thì hiển thị số tiền cao nhất tại 11
Số tiền tại ô 12Hiển thị cột ル của giấy chứng nhận
Số tiền cao nhất tại ô 13Hiển thị số tiền đã nhập là số tiền cao nhất tại ô 13
Số tiền tại ô 13Hiển thị số tiền nhỏ hơn trong hai giá trị 11 và 12. Trường hợp con số này vượt quá số tiền cao nhất tại ô 13 thì hiển thị số tiền cao nhất tại ô 13
Tỷ lệ phần trăm tại ô 14Hiển thị số tiền đã nhập là tỷ lệ phần trăm tại ô 14
14Hiển thị (tỷ lệ phần trăm của 11 x 14). Nếu dưới 100 Yên thì làm tròn xuống
Số dư cuối năm của các khoản cho vay mua nhà thuộc khoản vay liên đớiNếu có khoản vay liên đới, hiển thị tổng số dư cuối năm
Ghi chúNếu có khoản vay liên đới, hiển thị nội dung khoản vay liên đới, nếu kết quả tính theo công thức bị sai do tỷ lệ C⑤ khác biệt thì hiển thị nội dung đó hoặc hiển thị nội dung đã điền ở ô ghi chú

Tờ khai giảm trừ đặc biệt cho khoản vay mua nhà ở, v.v... (cơi nới cải tạo đặc thù, v.v...) kiêm bảng tính chi tiết giảm trừ đặc biệt cho khoản vay mua nhà ở, v.v... (cơi nới cải tạo đặc thù, v.v...) của người có thu nhập chịu thuế từ lương

Điều kiện hiển thị Tờ khai giảm trừ khoản vay mua nhà trả góp (mẫu cũ) như sau.

画像を表示する
MụcDữ liệu hoặc điều kiện hiển thị
①-A・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà của tổ chức tài chính cho vay chỉ là nhà ở”
・Trong ngoặc hiển thị số dư cuối năm của khoản vay liên đới
①-B・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà của tổ chức tài chính cho vay chỉ là đất đai, v.v...”
・Trong ngoặc hiển thị số dư cuối năm của khoản vay liên đới
①-C・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “Chi tiết khoản vay mua nhà của tổ chức tài chính cho vay là nhà ở và đất đai, v.v...”
・Trong ngoặc hiển thị số dư cuối năm của khoản vay liên đới
①-D・Trường hợp “xây mới hoặc mua nhà” thì sẽ hiển thị tổng số dư cuối năm tại mục “tổ chức tài chính cho vay”
・Trong ngoặc hiển thị số dư cuối năm của khoản vay liên đới
②-A・Tỷ lệ phần trăm sẽ hiển thị tỷ lệ khoản vay liên đới ở cột 二 của giấy chứng nhận
・"Số dư cuối năm của khoản vay cá nhân nằm trong ①-A" + "Số tiền mà bạn phải chịu trách nhiệm trả trong khoản vay liên đới trong ①-A" × Tỷ lệ khoản vay liên đới nêu trên
②-B・Tỷ lệ phần trăm sẽ hiển thị tỷ lệ khoản vay liên đới ở cột ト của giấy chứng nhận
・"Số dư cuối năm của khoản vay cá nhân nằm trong ①-B" + "Số tiền mà bạn phải chịu trách nhiệm trả trong khoản vay liên đới trong ①-B" × Tỷ lệ khoản vay liên đới nêu trên
②-C・Tỷ lệ phần trăm sẽ hiển thị tỷ lệ khoản vay liên đới ở cột 二 của giấy chứng nhận
・"Số dư cuối năm của khoản vay cá nhân nằm trong ①-C" + "Số tiền mà bạn phải chịu trách nhiệm trả trong khoản vay liên đới trong ①-C" × Tỷ lệ khoản vay liên đới nêu trên
②-D・Tỷ lệ phần trăm sẽ hiển thị tỷ lệ khoản vay liên đới ở cột ヲ của giấy chứng nhận
・「Số dư cuối năm của khoản vay cá nhân nằm trong ①-D」+「Số tiền mà bạn phải chịu trách nhiệm trả trong khoản vay liên đới trong ①-D」× Tỷ lệ khoản vay liên đới nêu trên
③-A・Hiển thị giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị cột ロ của giấy chứng nhận và ②-A
③-B・Hiển thị giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị cột ホ của giấy chứng nhận và ②-B
③-C・Hiển thị giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị ②-C và "ロ+ホ của giấy chứng nhận" hoặc "ホ+リ của giấy chứng nhận"
③-D・Hiển thị giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị cột “リ của giấy chứng nhận” và ②-D
④-A・Tỷ lệ phần trăm sẽ hiển thị tỷ lệ của không gian ở trong cột ハ của giấy chứng nhận
・「③-A」×Tỷ lệ của không gian ở nêu trên
・Giá trị sau dấu thập phân sẽ được làm tròn xuống
④-B・Tỷ lệ phần trăm sẽ hiển thị tỷ lệ của không gian ở trong cột へ của giấy chứng nhận
・「③-B」×Tỷ lệ của không gian ở nêu trên
・Giá trị sau dấu thập phân sẽ được làm tròn xuống
④-C・Nếu tỷ lệ của không gian ở của chỉ nhà ở và chỉ đất đai bằng nhau thì tỷ lệ phần trăm sẽ hiển thị tỷ lệ của không gian ở trong cột ハ (cột へ) của giấy chứng nhận
・「③-C」×Tỷ lệ của không gian ở nêu trên
・Giá trị sau dấu thập phân sẽ được làm tròn lên ở số thập phân thứ 4
④-D・Hiển thị tỷ lệ dùng cho nhà ở tại cột ル của giấy chứng nhận trong mục tỷ lệ phần trăm
・「③-D」×Tỷ lệ dùng cho nhà ở nêu trên
・Giá trị sau dấu thập phân sẽ được làm tròn xuống
Số tiền cao nhất tại ⑤Tỷ lệ phần trăm sẽ hiển thị số tiền đã nhập là số tiền cao nhất ở ô ⑤
④-A + ④-B + (④-C hoặc ④-D)
Thu nhập năm ước tính・Thu nhập năm ước tính của người lao động
・Trường hợp vượt quá 30.000.000 Yên thì không được áp dụng giảm trừ
・Hiển thị cột ヌ của giấy chứng nhận
Ghi chú・Hiển thị nội dung mà người lao động đã nhập hoặc nội dung được trích xuất tự động dựa trên nội dung đã điền.
・Nếu phù hợp với các trường hợp dưới đây thì sẽ hiển thị nội dung được chỉ định trong từng trường hợp
[Trường hợp tỷ lệ dùng của không gian ở của nhà và đất là khác nhau]
Hiển thị công thức tính tỷ lệ của không gian ở
[Trường hợp có khoản vay liên đới]
Không cần phải ghi nơi làm việc của người có khoản vay liên đới.
Số tiền cao nhất ở ô ⑦Hiển thị số tiền đã nhập là số tiền cao nhất ở ô ⑦
Hiển thị số tiền nhỏ hơn trong hai số tiền ở ô ⑤ và ⑥. Trường hợp vượt quá số tiền cao nhất ở ô ⑦ thì hiển thị số tiền cao nhất ở ô ⑦
Tỷ lệ phần trăm ở ô ⑧Hiển thị số tiền đã nhập là tỷ lệ phần trăm ở ô ⑧
Số tiền cao nhất ở ô ⑧Hiển thị số tiền đã nhập là số tiền cao nhất ở ô ⑧
Số tiền ở ô ⑧・Hiển thị (tỷ lệ phần trăm của ⑤ × ⑧ )
・Số tiền dưới 100 yên sẽ được làm tròn xuống.
Trường hợp được áp dụng cùng lúc nhiều giảm trừ đặc biệt
(cơi nới cải tạo đặc thù, v.v...)
Số tiền giảm trừ đặc biệt cho khoản vay nhà ở
Không được hỗ trợ bởi SmartHR