Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
Đăng nhập

Cài đặt (thay đổi) địa chỉ email dùng để đăng nhập và nhận thông báo

Đối tượng độc giả:
Cho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR EssentialsProfessional0 YênTalent ManagementHR Strategy

Email dùng để đăng nhập và nhận thông báo là email dùng để đăng nhập vào SmartHR hay thiết lập lại mật khẩu.

Ngoài ra, email này còn dùng để nhận các yêu cầu, thông báo, v.v. từ công ty bạn.

Sau khi đăng nhập bằng mã số nhân viên mà thấy tài khoản mình chưa đăng ký email dùng để đăng nhập và nhận thông báo, hoặc muốn đổi địa chỉ email thì hãy làm theo các bước sau.

1. Nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình > [Cài đặt cá nhân (個人設定)] > [Tài khoản (アカウント)]

Nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình>[Cài đặt cá nhân (個人設定)], ở menu bên trái màn hình nhấn tiếp [Tài khoản (アカウント)] thì màn hình thiết lập tài khoản sẽ hiện ra. Nếu dùng trên điện thoại thì nhấn [≡]Menu(メニュ) > [Thiết lập (設定)] >[Tài khoản(アカウント)].

2.Nhập email vào ô [Địa chỉ email (メールアドレス)] rồi nhấn [Lưu (保存する)]

Sau khi nhập email vào ô [Địa chỉ email(メールアドレス) ]rồi nhấn[Lưu(保存する)], email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ bạn vừa nhập.

3. Nhấn [Xác nhận địa chỉ email (メールアドレスを認証する)]

Mở email được gửi đến có tiêu đề Xác nhận địa chỉ email|[Tên công ty bạn] (「メールアドレスの認証|[会社名]」)

Sau khi nhấn vào đường dẫn Xác nhận địa chỉ email (「メールアドレスを認証する」) trong email, trang hiện tại sẽ chuyển sang màn hình SmartHR, email được xác nhận. Đến đây là hoàn thành bước cài đặt email dùng để đăng nhập và nhận thông báo.

Câu hỏi thường gặp

Q. Làm gì khi gặp lỗi “Đã tồn tại địa chỉ email này"?

A. Hãy thử thiết lập lại bằng một địa chỉ email khác.

Nếu sau khi nhập địa chỉ email mà xảy ra lỗi Đã tồn tại địa chỉ email này thì email này không thể dùng để đăng nhập và nhận thông báo.

Nguyên nhân là do email bạn vừa nhập đã được sử dụng để đăng ký trên hệ thống rồi.

Hãy thử thiết lập lại bằng một địa chỉ email khác.

Q. Dù đã đổi email dùng để đăng nhập và nhận thông báo rồi mà email trên web không đổi theo

A. Email trong Profile và email dùng để đăng nhập và nhận thông báo không liên quan đến nhau

Phần hồ sơ trong mục [Xem Profile(プロフィールの確認)] cũng có mục [Địa chỉ email (メールアドレス)], tuy nhiên đây là một phần trong hồ sơ nhân viên được quản lý bởi người phụ trách, không liên quan đến email dùng để đăng nhập và nhận thông báo.

Ảnh chụp màn hình trang Xem Profile画像を表示する

Tóm lại, dù có đổi email dùng để đăng nhập và nhận thông báo thì email trong profile sẽ không bị đổi theo. Ngược lại, dù đổi email trong profile thì email dùng để đăng nhập và nhận thông báo cũng sẽ không thay đổi.