Trung tâm trợ giúp SmartHR
background
thủ tục

Nhập “Mã số chi nhánh” và “Số tài khoản” của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản

Đối tượng:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

Khi muốn chuyển khoản từ ngân hàng khác đến tài khoản Ngân hàng Bưu điện, bạn cần phải chuyển đổi và nhập lại “Mã số chi nhánh” và “Số tài khoản” từ ký hiệu (記号) và số hiệu (番号).

Mã số chi nhánh

Nhập tên của chi nhánh Ngân hàng Bưu điện bằng cách lấy ra chữ số thứ 2 và chữ số thứ 3 tính từ trái sang của ký hiệu (記号), và thêm số 8 vào phía sau.

Số tài khoản

Nhập số tài khoản của Ngân hàng Bưu điện bằng cách lấy ra 7 chữ số tính từ trái sang của số hiệu (番号).

画像を表示する

Nguồn trích dẫn:Công thức chuyển đổi từ ký hiệu / số hiệu sang Tên chi nhánh/ Loại tài khoản/ Số tài khoản cho mục đích chuyển khoản - Ngân hàng Bưu điện

Trang chuyển đổi tự động

Có thể chuyển đổi tự động mã số thông qua trang điện tử của Ngân hàng Bưu điện.

Ngân hàng Bưu điện - Nhập Ký hiệu / Số hiệu của tài khoản (Hướng dẫn về Tên chi nhánh/ Loại tài khoản/ Số tài khoản cho mục đích chuyển khoản)

Vui lòng truy cập trang điện tử của Ngân hàng Bưu điện để biết thêm chi tiết khác.